Споживач за вільними цінами

Договір про постачання електричної енергії споживачу - домовленість двох сторін (електропостачальник і споживач), що є документом певної форми, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником за вільними цінами.

Споживач електричної енергії - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання.

     Договір про постачання електричної енергії споживачу є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, та вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об'єктом споживача або внесення змін до такого особового рахунка, про що споживач інформується у передбаченому договором порядку.

      Для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію Постачальник формує та виставляє споживачу рахунок (рахунки) та акт (акти) прийняття-передавання товарної продукції у паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного платіжного документа), на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку електричної енергії.     

      Термін виставлення остаточного рахунків малому непобутовому споживачу – до 14 числа місяця наступного за розрахунковим.
Споживач зобов`язаний отримати від Постачальника рахунок (рахунки) та акт (акти) прийняття-передавання товарної продукції за розрахунковий період, впродовж трьох робочих днів підписати їх та повернути Постачальнику або надати заперечення щодо них в строк наданий для підписання. У разі ненадання заперечень, неповернення чи неотримання розрахункових документів Споживачем, Постачальник направляє йому примірники таких розрахункових документів. З моменту отримання Споживачем примірників розрахункових документів вони вважаються належним чином підписаними зі сторони Споживача. Розрахункові документи вважаються отриманими Споживачем у випадках передбачених пунктом 13.8. Договору.

       Оплата за відповідним платіжним документом може бути здійснена за вибором споживача:
- готівковими коштами або платіжною карткою чи безготівковими коштами в банках або через інші сервіси прямих платежів;
- з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг);
- в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

 

 Бланки документів:

 Договір про постачання електричної енергії споживачу

 Додаток №1 Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу

 Додаток №2 Комерційна пропозиція для споживачів за вільними цінами

 Відомість очікуваних обсягів споживання електричної енергії Споживачем